علمی
 عسل را بهتر بشناسیم

بسیا ری ا ز مرد م جهان عسل را بعنوان یکی  ا ز کامل ترین و مغذ ی ترین   محصولات غذائی موجود در طبیعت پذیرفته و ا ز آ ن بعنوا ن غذا و دا رو ا ستفاده میکنند.

بیائید ما نیز با شنا خت  بهتر و بیشتر عسل مقدا ر بیشتری ا ز  آ نرا در سبد غذائی خانوا ده خویش قرا رداده و در عوض از مصرف بیش  ا ز حد مجاز قندها و شیرینی های غیر طبیعی و زيان آور  بپرهیزیم.

 عسل:

عسل ماده ای ا ست چسبناک ،با رنگی از زرد روشن  تا قهــوه ای  بســیار تیره با مزه ای بســـیار شــیرین ، اسیدی و کم و بیش بو دار ، بسته  به نوع شهد دارای عطر و طعم متفاوت .

شـهـد را زنــبور در قبال گرده افــشانی از گل هــدیه می گیرد.

هر گل که نیاز به گرده افشانی  بیشتری  داشته باشد شــهـد بیشتری تولید میکندتا زنبور هاي بيشتري را به طرف خود جلب نما يد. شــهـد یک ترا وش آبـکی  قندی گیا ها ن ا ست که L inne گیا ه شناس معروف آ ن راnectair   (شهد،شربت ، نوش) نامیده است .

(زنبور عسل قادر به تشخیص شیرینی  محلو لی  که قند ش کمتر از 4% است  نمی باشد )

شـهـد گلها از همان آغاز تولید، آنزیــم هائی دارنـد که روی  قندها اثر مــی گذارند. زنبور نیز مقداری آنزیم های مخـتلف روی  شهد  می ریزد.

عسل  را  زنبور از غلیظ  کردن  شهـد  گیاهان مختلف که معمولا دارای 25 ا لی  85 در صد رطوبت هست درست مـی کند. زنـبور عســل شــهـد گلـها را در کـیسه مخصوصی که در بد نش قرار دارد ،بطور موقت ذخیره کرده و به کــندو می آورد.

 در بــین راه مقــداری دیا ســتاز ( آنزیم ) از  نــوع انورتاز از جدار کیسه  شهد روی شهد  ترشح می شود. مقداری از آب شـهد  توسط  جدار  کیسه ذ خیره  جذب شده  و از طریق  کلیه زنبور دفع می گردد.

زنبور ا ین محصول  که عسل نارس نامیده میشود را داخل  ســلو لها ی قاب گذاشــته  و  هنگام شــب که   قادر به خارج شــدن از کــندو نیست  دوباره آنرا داخل کیـسه ذخیره شهد برده  و مجددا روی آ ن دیاستاز ترشح کرده و مقدار دیگری از آ ب آ نرا جذب و دفع میکند. 

 این عمل در طول  شب به وسیله زنبورهای مختلف  تکرار می شود تا شهد کاملا غلیظ شده و  رطوبتش  به حدود  17  الی 18 در  صد  بر سد .  این شهد  غلیظ  را عسل رسیده می نامند که در سلولهای قا ب ذخیره می شود .

زمانی که حالت رسیدن عسل فرا رسید زنبور ها سلولها را با یک سرپوش مومی می پوشا نند تا تبادل رطوبت محیط و عسل غیر ممکن گردد.

هر زنبور قادر است  در تمام مدت عمرش حدود سی کیلو متر پر وا ز کند و جمعا  تا 25/1 گرم شهد جمع آوری نماید.

زنبور ها نه شب می خوابند  نه روز و دائما در حال فعالیت هستند.

تعریف جامعتر عسل:

(کلمه عسل یک واژه عربی است که در زبان شیرین فارسی آن را انگبین می گو يند.)

 عسل  ماده شیرینی ا ست  که توسط زنبوران  عسل  از شـهد  گل هــای   مختـــلف  جمع آوری   شده   و پس  از تغیــیرات لازم ، در ســلول های مومــی   شان های  کندو ذخیره می شود.

و یا : عسل به ماده  شیرین و غلـــیظی  ا طــلاق می شـــود که زنـبوران  عــسل آنرا عمدتا  از پرورش نـوش گلها   در داخل کندو می سازند .

( عسل 25 برلبر شیرین تر از قند معمولی می باشد)

 عسلک : قندی که از برگــها ، ساقــه ها و یا   حشراتی که در داخل برگها یا روی شاخه ها زندگی می کنند (شته ها ،شپشک ها ) ترشح می شود   ،  توسط  زنبور عسل بردا شت شده و به یک  نوع  عسل  درجه پائــین  تبـد یل مــی گرددکه  داراي مقدارزیادی قند دکسترین می باشد.

زنبور  عسلک را بیشتر ا ز شیر ه گیاهی  عده ای ا ز گیا ها ن که وضع طبیعی جریا ن شیره شا ن بهم خورده  و یا زخمی شده با شند ، از خو شه غلا تی  که بد لیل بیما ري  رویشان نو عی قار چ جمع شده با شد  و یا ا ز مدفوع  شپشکها  که معده ها یشا ن  قا در به جذ ب  بعضی از قند ها نیست  جمع آ وری می نما ید .

مواد قند ی مز بور بوسیله زنبورجمع آ وری  ، تصفیه و ضد عفونی شده  و در داخل  شان ها بصورت عسلک که مزه اش با عسل فرقی ندا شته ولی کیفیت پائین تری دا رد ذخیره می گر دد .

گیا ها نی که بیشتر از سایر گیا هان عسلک تولید می کنند  عبا رتند ا ز :

بید، تبر یز ی ،بلو ط ،زیر فو ن ،نارون ،و درخت ها ی میوه بخصوص گیلاس، آلبالو ، گوجه و .................

 درخت ها ی برگ سوزنی  مثل سرو  و کاج .

رنگ، بو ،طعم و مزه عسل بسته به نوع شهد مورد استفاده زنبور متفا وت می باشد.

مقدار قند موجود در شهد گلها متغیر است  ولی تمام آنها دارای مقادیر متــفاوتی قند سوکروز می با شند  که بوسـیله آنزیــم ا نورتاز که بوسیله زنبور روی شــهـد

ترشح می شود  شکسته شده و به قندهای  ساده گلوکز و فروکتوز تبدیل می شود. این عمل از همان ابتدای جمع آوری شـــهد توســط زنبور شـروع و تا پایان عملیات فیزیکی ادامه دارد.

رنگ عسل بسته به اینکه متعلق به کدام منطقه بوده و از شـهد چه گیاهی تهیه شده باشد متـفاوت است . مثلا عسل جمع آ وری شده  ا ز شـهد  گل اقا قیا  به  سفیدی  مـیزند ، عسل بــهار  نارنج زرد طلا ئی است ،عســل جنگل های مازندران زرد مایل به سبز،عـسل آویشن به رنگ عـقــیق و قرمز و عسل کاج متما یل به قهوه ای

 می باشد.

بسیاری از عسل فروشا ن بمنظور تیره   و بازا ر پسند کردن رنگ عسل به آ ن حرا رت زیاد می دهند که ا ین حرارت در صورتی که کنترل نشود باعث از بین رفتن آنزیم های سودمند عسل می گردد.

+مواد تشکیل دهنده عسل:

-آب    "17"الی"21" درصد،

 عسل ها ئی  که بیش از 20 در صد آب  داشته باشند  بنام عسل های با کیفیت پائین شناخته می شوند.

عسل  خاصیت رطوبت پذیری دا شته و با محیط اطراف خود تبادل رطوبت می کند  و نباید در  محیط های مر طوب نگهداری شود.در تعریف جهانی، عسل قا بل  عرضه به بازار عسلی ا ست که از  حد اکثر 18 درصد آب و   حد اقل 82 در صد مواد قندی (عمدتا گلوکز و فروکتوز) تشکیل شده باشد. عسل هائی که رطوبت آنها کمتر از 1/17  در صد باشد تخمیر یا ترش نمی شوند.اما  امکان تخمیر و ترش شد ن عسل های دارای رطوبت بین 1/17 تا 20 درصد  بیشتر می باشد.

عسل خیلی زود بو و رطوبت محیط را به خود می گیرد پس نباید در محیط باز و در مسیر جریان هوا قرا ر گیرد.

قند های عسل :

قسمت عمده قند های عسل  قند های ا حیا کننده شامل فروکتوز (لوولز ) گلوکز( حدود "75" در صد) و ساکارز يا قند معمو لي( "1" الي"5" در صد) می باشد .

 عسل ا ز قند های مونو ساکا رید ،دی سا کا رید و  ا لیگو ساکارید تشکیل شده و دارای قند ها ی کمپلکس ( فیبر ) نیست . 

 در غلظتی کمتر از" 82" در صد  موا د قندی،  باکتری ها  و قار چها امکان رشد پیدا می کنند و بهمین خاطر زنبور شهد را به این غلظت می رساند.

     " "95 تا "99 "در صد ما ده خشک  عسل را قند ها در بر می گیر ند و بیشتر گلو کز ،لوولز، سا کا رز ،کتوز، ملو زینو ز ، راپینوز و غیر ه می با شند .

لوولز یا قند میو ه یا فروکتوز ا ز شیرین ترین قند های طبیعی    است  که "7/1" بار شیرین تر ا ز ساکارز (قند معمولی) و"2" تا "5/2" برابر شیرین تر از گلوکز ( قند انگور) می با شد و شیرینی عسل با میزا ن فروکتوز آن نسبت مستقیم  دارد.

بالا بو دن میزا ن منو سا کا رید ها در عسل سبب ثابت

 نگهدا شتن رطـو بت و جلو گـیری ا ز تخمیر ودر نتیجه

 افزا یش  زمان ماند گا ری عسل می شود.

-  انواع ویتامینها ما نند:  A,b1,b2,b6،پیریدوکسین،بیوتین،اسید فولیک،اسید پا نتو تنیک و  C که مقادیر آنها در عسلهای مختلف متفاوت

 می باشد.

 عسل روی هم رفته توا نا ئی در بر دا شتن نیاز مندی های  آدمی را به ویتامین ندا رد . همچنین مقدار "35" الی" 40" در صد ویتامین های عسل هنگام بر داشت در اثر حرارت از بین می روند .

-  مواد معدنی: شامل آهن، کلسیم، منیزیوم،گوگرد،

منگنز،فسفر،پتاسیم،سدیم، کلر و غیره که مقادیر ا ینها نیز در عسل های مختلف متفاوت می باشد.در صد مواد معدنی عسل خیلی شبیه به خون انسان می با شد .

(عسل های تیره رنگ مواد معدنی بیشتری دارند)

-  اسید ها شا مل اسید بو تیریک ،اسید استیک ،اسید لاکتیک ،اسید سوکسینیک ،اسید پیرو گلو تامیک ،

 ،اسید مالیک ،اسید سیتریک (جوهر لیمو)

اسید گلو کو نیک ،اسید کلریدریک،اسید فسفریک و غیره.انواع این اسید ها نیز بسته به نوع عسل های مختلف متفا وت می باشد.

عسل خاصیت اسیدی داشته و  PH آن بین "2/3" تا "5/4"و متوسط" 9/3" می باشد.  PH   در عسلهای مخلوط

با عسلک بین" 88/4" تا "9/3 "می باشد. هرچه   PH عسل کمتر باشدخاصیت مهار کنندگی آن بر روی رشد میکرو ارگانیسم ها بیشتر می شود.

 باید توجه داشت که خا صیت اسیدی عسل  بواسطه شیرینی بیش از حد تحت الشعاع  قرار گرفته است.

از تا ثیر آنزیم گلو کز اکسیداز  بر روی گلوکز  ا سید گلوکنیک  تولید می شود . در حین این واکنـش پر اکسید هیدروژن (H2O2) تو لیدمی شود.پر اكسيد  هيدروژن باعث جلو گیری از فساد عسل در طول رسیدن می گردد.

-  مواد غیر مشخص و اسانس های مولد عطر و بو

-(ترپین،آلدئید و غیره) دانه های گرده ،مواد حاصل از تجزیه کلروفیل ،مواد رنگین مثل کاروتن،گزا نتوفـیل

 (زرد رنگ)آ نتوسیامـین (بنفش رنگ )و مواد نا شناخته

دیگری که ممکن است زرد ،براق و خاکستری باشند.

-  پروتئینها و ا سید های آمینه عسل  بسیار کم اند ولی روی طعم و مزه  عسل موثرند.در صد نیترو ژن موجود در عسل حدود" 05/ % "ا ست و در عسل تقریبا" 16"

ا لی"18 " نوع ا سید آ مینه وجود دارد و فرا وا ن ترین اسید آمینه مو جود در عسل  پرو لین می باشد. .پروتئین عسل هائی که در شرائط خوب بهره برداری شده باشند بسیار ناچیز می با شد . 

-   مقدار بسیار کمی از لیپیدها ا ز جمله اسیدهای چرب، استرولها و فسفولیپیدها  در عسل وجود دارد.

-         آنزیم های موجود در عسل ما نند انورتاز یا سوکراز که قند معمولی  یا ساکاروز را به گلوکز و لوولز  تبدیل می کند.

آمیلاز که نشاسته را به دکسترین  و مالتوز تبدیل می کند.

( آمیلاز در گندم جوانه زده  وجود داشته و سبب شیرینی آن می شود.)

اینولاز که اینولین را به لوولز  و گلوکز تبدیل می کند و کاتالاز که احیا کننده می باشد.

آنزیمها بمرور زمان  و یا در اثر حرارت  یا شرائط بد نگهداری  کم شده و از بین میروند .

عسل های تک گل بطور طبیعی دارای فعالیت دیا ستازی کمی هستند.

نیمه عمر دیاستازهای  عسل در حرارتهای مختلف:
نیمه عمر  مدت زمانی است که طول می کشد تا آنزیم نیمی از فعالیت خود را از دست  بدهد.
Half life of Diastase in Honey         
The half life  is the time taken for half of the activity  of the enzyme to disappear.                                 
1,480 days
20ºc
200 days
30ºc
31 days
40ºc
5.38 days
50ºc
1.05 days
60ºc
5.3hours
70ºc
1.2hours
80ºc
 چگالی عسل :(وزن هر ماده را در واحد  حجم چگالی آن ماده می گویند)

 چگالی عسل مرغوب باید  یازده پوند و یکصد و دوازده  اونس  (پنج کیلو و سیصد و چهل  گرم ) برای هر گالن (8/3 لیتر) باشد .

یک لیتر عسل خوب و مرغوب  بایستی " 2/1405" گرم وزن داشته  باشد.

 "453 " گرم عسل " 1380" کالری  ا نرژ ی تولید می کند.

 نور پلاریزه :  عسلی که از شهد گلها بدست آمده باشد  نور پلاریزه  را به سمت  چپ و عسلی که از مواد مترشحه برگها و شاخه ها  و یا ترشحات شته ها و شپشک هائی که بر روی گیاهان زندگی می کنند بدست آمده باشد نور پلا ریزه را به سمت را ست منحرف می کند.

تخمیر عسل:

عسل شدیدا جا ذ ب الرطوبه ا ست  و رطوبت  موجود در هوا را به شدت جــذ ب می نماید .وقتی میزان رطوبت آ ن به" 19%" یا بیشتر برسد مخمر های اسموفیلیک  بر روی آ ن شروع به رشد و تکثیر  نموده و باعث تخمیر و ترش شدن عسل می شوند.

عسل هائی که رطوبت آنها  از "1/17 % "کمتر باشد تخمیر نمی شوند.از "1/17% " تا " 20% " ا مکان تخمیر شدن هست  و در رطوبت  بالاتر ا ز "20% " قطعا در معرض تخمیر  قرا ر خواهند گرفـت.احتمال تخمیر عسل بعد از شکرک زدن  بيشتر مي شود..

تخمیر قند ها ی مو جود در عسل منتج به افزایش ا سیدیته آن می شود و تعیین اسیدیته عسل برای تشخیص احتما ل تخمیر آن امری ضروری بوده و یکی از مهمترین معیا رها ی کیفی عسل می با شد.

راه های جلوگیری ا ز تخمیر عسل :

  کاهش رطوبت تا حد  حدود" 17% "

قارچها در حرارت غیر مستقیم "63" درجه سانتی گراد  بمدت هفت دقیقه" 69 "درجه یک د قیقه و در" 71" درجه  بلافاصله کشته می شوند.

افزودن مواد شیمیائی مانند بنزوات سدیم  به نسبت

025 /   "در صد از خطر تخمیر  عسل جلوگیری  می کند ولی توصیه نمی شود.

کریستا لیزاسیون عسل:

آنچه که در اصطلاح به آن (شکرک زدن) می گویند و بخاطر وجود کلمه شکر در ذ هن تــقـلبی بودن عسل را تدائی می کند پدیده تبلور یا کریستا لیزا سیون می باشد

عسل بخا طر درصد با لای  موا د قندی  ماده جامدی است  که تحت شرائط بسیار شکننده ای  بصورت مایع است  و به محض اینکه شرائط مطلوب  شود  در آن تغییر فیزیکی  ایجاد و متبلور  می شود.

 درجه حرارت "14" درجه سانتی گراد  مطلوب  ترین دما برای شروع تبلور عسل  می با شد.

نسبت قند فروکتوز به گلوکز  عسل (هر چه قند فروکتوز عسل بیشتر باشد  دیرتر کریستالیزه می شود)، میزان دانه های گرده و مواد خارجی موجود در عسل ، میزان رطوبت عسل  و غیره همگی در کریستالیزا سیون  یا رس زدن عسل موثرند.

خلاصه اینکه همه عسل ها دیر یا زود رس میزنند.عسل شان نیز شکرک می زند.

عسلی که شکرک بزند ( کریستالیزه شود) خالص است و عسلی که شکرک نزند ممکن است خالص  یا ناخالص باشد .ا لبته بسیاری از عسل های ناخا لص نیز شکرک می زنند. بطور کلی همه عسل های خالص شکرک  می زنند  ولی مدت زمان لازم  برای شکرک  زدن عسل های مختلف  در شرائط یکسان  با هم فرق می کند. بطور مثال عسل کلزا  چند روز پس از استخراج شکرک زده و عسل اقاقیا  به چهار سال وقت احتیاج دارد  تا شکرک بزند.

در عسل های طبیعی  نیز دیاستازها  ذرات خیلی ریز عسل را به خود جذب کرده و باعث ته نشین  شدن و کدر شدن  عسل می گردند .

آنچه  ا ز  عسل متبلور می شود  گلوکز هیدرات است  ،

گلوکز ا نیدرید  و فروکتوز  کریستالیزه نمی شوند .

 متبلور شدن گلوکز هیدرات  هم بستگی  به مقدار  آب موجود در عسل دارد یعنی عسل های دارای رطوبت بیشتر زودتر شکرک می زنند.

مقدار گلوکز عسل با خاصیت تبلور آن رابطه مستقیم دارد یعنی هر چه مقدار گلوکز  عسلی بیشتر باشد آ ن عسل تمایل بیشتری به شکرک زدن دارد .( عسل گل آفتابگردان)

گلوکز در محلولهائی که "30" تا"70" درصد غلظت دا شته باشند  متبلور میشود  البته به میزان درجه حرارت نیز بستگی دارد . اما فروکتوز در صورتی متبلور میشود که غلظت آن  بین "78" تا "90" درصد باشد.

عسل اقاقیا بعلت داشتن  گلوکز کمتر (98/35 %) و فروکتوزبیشتر (35/40%)  برای ته  نشین شدن به حدود چهار سال  ( کریستا لیزاسیون) وقت احتیاج دارد  ولی عسل کلزا که گلوکز بیشتری دارد  مدت کمی   پس از استخراج  شکرک می زند.

عسل  آ فتابگردان که اسا سا ا ز گلوکز تشکیل  شده بعد از سه هفته  تا یک ماه  پس از ا ستخراج متبلور می شود.

 البته عسل حا صل ا ز گلوکز خالص شکرک نمی زند  ولی مرغوب هم نیست.

اجسام  و مواد  خارجی از قبیل ذرا ت موم ،گرد و غبار و غیره باعث تسریع در بلوری شدن عسل گشته و هسته بلور را تشکیل میدهند.

راه های جلوگیری از کریستالیزا سیون  عسل  یا به تاخیر انداختن آ ن:

 اگر عسل ما یع را بمدت  پنج هفته در حرارت صفـر درجه سانتی گراد نگهداری و سپس در درجه حرارت ا نبار قرار  داده شود تما یل آن به شکرک زدن کم شده  و گا هی تا دو سال به حالت مایع باقی می ماند.

بهتر ا ست   عسل را در حرا رت "54 " درجه سانتی گراد از صافی شماره هشتاد  عبور داد تا عاری از موم یا هر نوع مواد خارجی دیگر گردد.( وجود هر نوع مواد خارجی در عسل میتواند کا نون شروع کریستالیزاسیون  باشد .)

برای کم کردن امکان تبلور عسل معمولا آنرا برای مد ت سی دقیقه در حرارت غیر مستقیم" 60 "الی" 66 "درجه سانتی گراد قرار می د هند. حرارتهای کمتر فائده ندارد زیرا بلورهای میکروسکوپیک  قند موجود در عسل در حرارت کمتر ذوب نمی شوند .

میتوان عسل را با حرارت غیر مستـــقیم  به  " 77" درجه سانتی گراد  رسا نده، پنج دقیقه در این حرارت نگاه داشت ،  از  صافی  هشتاد  عبور داد تا مواد ناخالصی موجود در آن که ممکن است مرکز تبلور قرار گیرند از عسل خارج گردد سپس آنرا یکباره خنک کرده و به حرارت "57" درجه سانتیگراد رسانید.( در این درجه حرارت عسل قابل بسته بندی است )

این عملیا ت  از شکرک زدن عسل برای مدت چندین ماه و گاه چندین سال جلوگیری کرده  و عمر ا نبار داری عسل   افزا یش می یابد .

نگهداری عسل :

 چنانچه عسل را پس  از بسته بندی نهائی  در دمای" 22" تا "25"  درجه  سانتی گراد انبار کنند  تغییرا ت آن در حد قابل قبول  بوده و در رنگ ،طعم و آنزیم های آن تغییری بوجود نمی آید.

عسلی که حرارت ندیده ا ست  باید در حرارت کمتر از  ده درجه سانتی گراد  نگهداری شود ، در این درجه رنگ،طعم و کلیه خوا ص عسل تا سالها به صورت طبیعی با قی می ماند .

 بهترین درجه حرارت برای نگهداری عسل " 7 " ا لی"12 " یا "22" ا لی" 25 " درجه سانتی گراد می باشد .

 عسل خیلی زود رطوبت و بوی محیط را بخود گرفته و در اثر گذشت زمان کمی از نظر طعم تند تر و  ا ز نظر رنگ تیره تر می شود ا ما کیفـیت آ ن در صورتی که در معرض جریان هوا قرار نگیرد  تغییری نخواهد کرد .

 نور زیاد رنگ عسل را می زداید . عسل ماده ای اسیدی است و نباید در ظروف فلزی نگهداری شود .

 نگهداری عسل در هوای  سرد ا ز پیر شدن آن جلوگیری میکند .اگر عسل در حرا رت کمتر از ده درجه سانتی گراد نگهداری شود تغییرات آن به حد ا قل ممکن میرسد .

دادن حرارت زیاد  به عسل  و شرا ئط بد نگهداری آ ن در ا نبار  باعث تولید ماده ای بنام هیدروکسی متیل فور فور –آلدئید(H.M.F )  در آ ن می شود که سمی است  و مصرف چنین عسلی برای ا نسا ن زیان آور می با شد .

مقدار H.M.F در عسل نباید بیشتر ا ز "10" ا لی "80 "میلی گرم  در کیلو گرم باشد .

یک گر مای ملا یم در زمان طولا نی همان اثر گر مای زیاد در زمان کم بر روی عسل دارد

   بدانیم که :

- عسلی که بوئیدن آن تولید عطسه کند یا نوشید نش سکر و مستی آورد و یا چشید نش  گلو را بسوزا ند  مسموم کننده است و برای تغذیه مناسب نمی باشد .

-عسلی که بوی سوختگی میدهد ، حرا رت بیش از حد  دیده و فاقد آ نزیمهای  طبیعی می باشد .

-عسلی که   صحیح صا ف شده با شد دیر تر رس مي زند يا کریستالیزه  می شود .

- هوای سرد از پیر شدن   عسل جلو گیری می کند .

-رطوبت بیش ا ز حد  باعث  ترش شدن و تخمیر  عسل می شود .

-عسل  ماده ای ا سیدی ا ست  و نباید  در ظروف  فلزی نگهداری شود .

-عسل  بو و رطوبت  محیط را بخود میگیرد .

- عسل  نباید در معرض جریان هوا قرار گیرد .

-تبلور یا کریستالیزا سیون  يا رس زدن  عسل  دلیل  تـقـلـبی بودن آن نیست .

-عسل طبیعی دیر یا زود کریستا لیزه  میشود .

-حرارت بیش از اندازه آ نزیم های  سودمند موجود در عسل را از بین می برد.

نور زیاد  رنگ عسل را می زداید .

-جهت جلو گیری از تخمیر عسل  بایستی  به روش صحیح  میزان آ ب آ نرا کا هش داد .

- عسل طبیعی حاوی مواد ضد میکروبی  ا ست  و هیچ نوع میـکروبي قـادر به رشد  و ادامه حـیات درآن  نیست و قوی ترین میکروب ها در عسل   یارای مقاومت ندارند.

-عسل   بخاطر داشتن فشار اسمزی فوق العاده زیاد آب  درون  با کتری   را جذب کرده  و باعث  می شود که باکتری نتواند زندگی عادی خود را ادامه داده و رشد کند . 

- زنبور به عسل اسید فرمیک می افزاید  که یک ماده ضد عفونی کننده طبیعی است .

-آ دمیان از روزگاران گذشته همیشه عسل را نه تنها برای خوردن  بلکه به واسطه ویژگی های شفا بخش آن بعنوان دارو  و درمان ،به خا طر داشتن خا صیت ضد پو سید گی  برای  نگهداری میوه ها ، دانه ها ، مو میا ئی اجسا د  و غیره به کار برده اند . هنوزهم در بسیاری از کشور های جهان  امروز عسل را  بعنوان یک دا روی شفا بخش می شنا سند.

از عسل در درمان زخم ها و آثار بر جای مانده از زخم ها استفاده می شود . 

عسل باعث ضد عفونی کردن زخم ها شده و میکروب ها را می کشد .

عسل طبیعی به دلیل داشتن ساختار رزینی( صمغی)  در درمان سوختگی و اگزما بسیار سود مند است .

عسل در درمان سرخی پوست بعضی خانم ها که بعد از دوره قا ئدگی بوجود می آید موثر است .

-پشه و مگس به عسل نزدیک نمی شوند.

عسل برای تغذیه کودکان شیر خوا ر مناسب نمی باشد .

عسل را  برای شیرین کردن تو تو ن جویدنی و انفیه بکار

می برند.

خاصیت  جاذب الرطوبه بودن عسل  مو جب می گردد که توتون سیگار و پیپ بسرعـت بسوزد .

خوابا نیدن گوشت در عسل  با عث ترد شدن آن می گردد.

-عسل طبیعی بعلت دا شتن پتا سیم باعث تقویت  عضلات قلب می شود.

خوردن مستمر عسل طبیعی باعـث گشاد شدن رگها و افزایش  جریان خون در رگها میشود.

استمرا ر مصرف عسل  باعث تنظیم فشار خون می گردد.

عسل  بکمک دیاستاز ها یش  چربی های ا طرا ف قلب  را

  از بين مي برد.

غر غره دمکرده عسل  چرک های  گـلو را پاک کرده و سرفه های تند و سر کش را در مان می کند.

بعضی از ا سا نس ها ی موجود در عسل مانند تر با نتین و کامفر که از گونه هیدرو کر بور ها هستند ریه ها را پاک و

 آرا م می سا زند .

اسید های آ لی عسل  توا نا ئی و نیروی ویژه ای برای  تب بری دارند.

-عسل ا نرژی مورد نیا ز  عضلات بدن را تا مین می کند .

خوردن یک لیوان آ ب گرم  مخلوط با یک قاشق عسل  در هنگام خواب بی خوابی را در مان می کند.

جذب آسان قند های عسل کارا ئی داروها ئی که با آن آمیخته می شود را زیاد می کند .

عسل حافظه را  زیاد می کند .

عسل داروی زخم معده و ا ثنی عشر می باشد .

عسل با ا فزایش مقدار گلیکو ژن کبد به در مان بیماریهای کبدی کمک می کند .

عسل بهترین  ضد  عفونی کننده  مجاری ادراری  است.

عسل در در ما ن یبو ست مو ثر ا ست .

 

       

 قند لوولز موجود در  عسل بویژه عسل ها ئی که از گل ها ی خو ش بو  بدست آمده یک باز تاب پاک کننده و گند زدائی در روده ها دارد.

اسید فورمیک مو جود در عسل از عمل تخمیر در روده جلو گیری می کند .

قند لوولز موجود در عسل ترا وش های کلیه و مثا نه را زیاد می کند .

مصرف مستمر عسل رنگ ادرار را روشن تر می کند .

مصرف عسل میزان همو گــلوبین خون را افزایش می دهد .

تقــلبات  عـسل:

 متا سفا نه در کشور ما به قدری عسل تــقلبی در فروشگا ه ها  ، کوچه و بازا ر فرا وا ن است که بعضي از مردم به هیچ نوع عسلی  بعنوان عسل سا لم و مطمئن اعتماد نداشته  و عد ه ا ی مصرف هر نوع عسل را ا ز جیره غذا ئی خود حذ ف کر ده ا ند .

 بمنظور افـزایش وزن ،تیره و بازار پسند کردن رنگ و غیره تـقــلباتی در عسل صورت میگیرد .

گاه به منظور افزایش وزن و کاهش قیمت تمام شده  و کسب قـدرت حضور در با زا رهای پر رقا بت دا خلی و خارجی موادی  از قبیل انواع قند های تجارتی ،نشاسته ،باقی مانده پاتیل های نبا ت  سازی و غیره به عسل می افزایند.از  آنجا که بسیاری از این قند ها دی ساکارید یا پلی ساکارید هستند  به منظور تبدیل آن ها به منو ساکارید  و رساندن مقدار ساکارز آ ن به حد ا ستاندا رد به اینگونه عسلها  علاوه بر دادن حرارت زیاد  ابتدا نوعی اسید و سپس نوعی قلیا اضافه می کنند . مصرف ا ینگونه عسلهابیماریهای خطر ناکی از جمله ازو فاژیت مری یا انواع دیگری از بیماریهای گوارشی  در مصرف کننده ایجاد می نماید.اینگــونه عسلها بوی تند و مشمئز کننده دارند و زبان دهان و گلو را می سوزانند.

از جمله با ورهای غلط بسیاری ا ز  مردم کشور ما و بسیاری از کشور های دیگر بخصوص کشور های حوزه خلیج  فارس  این ا ست که فکر می کنند هر چه رنگ عسلي تیره تر باشد آ ن عسل بهتر و خالص تر است و یا اینکه اگر عسلی شکرک زد تقلبی و نا خالص است . ( در صفحات قبل راجع به رنگ عسل و عمل کریستالیزاسیون عسل توضیح داده شده است ).

این امر بسیاری از تولید کنند گان را بر آ ن داشته که جهت تامین نظر مصرف کنندگان دست به تقـلـبات گو ناگونی ازجمله دادن حرارت زیاد در مدت زیاد   بزنند که همانگونه که در صفحات قبل توضیح داده شد این عمل باعـث تولید ماده ای سمی بنام هید روکسی متیل فور فور آ لد ئید  يا ((H.M.F درعسل می شود .

زنـبور دارا ن  در فصل بهار بمنظور تحریک زنبو ر ها به تخم ریزی مقدار کمی شکر را بصو رت شر بت  تهیه و در اختیار  آ نان قرار می دهند  همچنين  در فصل های سرد  که زنبورنمی تو ا ند از کندو خار ج شود و به جمع آ وری شهد  بپر دا زد  آنها را با شربت تهیه شده از شکر و عسل تغذ یه می کنند .

اما متاسفا نه عده ای سود جو به منظور بالا بردن حجم تو لید  عسل در کند و های خود در تما م فصول از شکر استفاده می کنند .این امر باعث می شود که سایر زنبو ر دا ران نیز مجبور به  تغذ يه زنبور  با شکر گر دند  زیرا در صو رتی که اینکا ر را نکنند

ز نبور ها یشان به سمت زنبو ر ستا ن ها ی مجاوري که ا ز شکر استفاده می کنند رفته و احتمالا همانجا می مانند.

واین امر باعث کم شدن جمعیت کندو ها می گردد.

اگر چه زنبو ر با ترشح دیا ستاز ها باعث تبد یل  شکر به قند های سا ده  گلو کز و فروکتوز می شود اما عسلی که از شکر تهیه شده باشد فا قد  مو اد  موجود در شهد گیا هان  و کم ارزش خواهد بود .      

 - عسل گل های خوشبو آرام بخش است .  

توجه:

در تغذیه کودکان زیر یک سال نباید از عسل استفاده شود زیرا ممکن است عسل مصرفي حاوی اسپور باکتریهائی باشد که در کودکان زیر یک سال ایجاد بیماری بوتولیسم می کنند .

بزرگسالان و کودکان با لای یکسال نیز در معرض این آلودگی قرار میگیرندولی معمولا آلوده نمی شو ند.

این بیماری سیستم عصبی کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد.

اسپور بوتولیسم معمولا در خاک ،غذا های نپخته و غیره نیز وجود دارد.

نشا نی بوتولیسم نو زادان بشرح زیر می باشد که در صورت مشاهده بایستی به پزشک مراجعه نمود.

1.    ضعف در مکیدن شیر و گریه کردن

2.    بی اشتهائی و نداشتن قدرت بلع

3.    ضعیف شدن بازو،پا و گردن

4.    یبوست طولانی بیش از سه روز .

تهیه شیرینی و شربت از عسل :

عسل بیشتر برای مصا رف خا نگی به منظور مالید ن روی نان ،روی بیسکویت ،روی نان روغنی و یا شیرین کردن میوه ها ،آشا مید نیها و غلات بو داده ،ساختن کـیک ها ی

 خا نگی وغیره بکار می رود .می تو ا ن در تهیه بسیاری از انواع شیرینیها وشربتها  بجای شکر ا ز عسل استفا ده نمود . اینکار در قدیم بسیار رایج بوده است .

چنین شیرینی ها  و شربت ها  بسیار پر انر ژی بوده ،زیانهای  ناشی از مصرف شکر را بهمراه نداشته  خاصیت داروئی و در مانی نیز دارد .

هر کس  بنا به نیاز ، سلیقه ، ذائقه ، فرهنگ ، امکانات و میل خود میتواند  ابتکار بخرج داده  و نسبت به تهیه انواعی از شیرینی ها و شربت ها ی مختلف  ا ز ترکیب عسل با سایر مواد غذائی  اقدام نماید .

تهیه سکنجبین عسل:

مقدار پانصد گرم سرکه سفید را همراه با دو کیلو گرم عسل  طبیعی  بجوشا نید  تا به حالت  شربت غلیظ در آید .

هنگام مصرف مقداری  دلخواه از  آنرا  با آب خنک مخلوط کرده و بنوشید. نوشيدن اين شربت  بخصوص در فصل تابستان لذيذ و نشا ط آور مي باشد.

 شربت سرکه و عسل :

دو برابر عسل طبیعی  را با یک برابر سرکه سیب یا ا نگور  مخلوط کرده و خوب بهم بزنید  تا محلولی یکنواخت بدست آید . نوشيدن اين شربت  باعث تقويت قلب و باز شدن عروق آن مي شود.

عسل و آبلیمو :

یک قاشق غذا خوری عسل  طبیعی  در یک  فنجان آ ب گرم( با حرارت دلخواه) ریخته  و آنرا  با قاشق خوب به هم بزنید .مقداری آب لیموی تازه به آن افزوده  و میل نمائید . این  شربت برای تقویت عضلات  قلب و ا ز بین بردن چربیهای اضافی  ا طرا ف  آن بسیار مفید بوده   و باعث باز شدن عروق  مي گردد  .مصرف طولاني مدت اين شربت در درمان بيماري قلبي  نويسنده بسيار موثر بوده است.

عسل و شیر :

مخلوط شیر و عسل طبیعی  یکی از غنی ترین  و پر انرژی ترین مواد غذائی موجود در دسترس انسان بوده و يك غذ اي كامل و خوشمزه  مي باشد.

 تهيه حلوا با عسل:

 مقدار یک کیلو گرم آ رد  گندم را با ا لک بیخته ، همراه با مقدارچهارصد گرم کره  گیاهی یا حیوانی  ( بسته به ذائقه)

تفت دهیدتا به رنگ طلائی در آ ید  .

در حالی که این مخلوط هنوز گرم می با شد  چهار صد گرم عسل طبیعی  به آن افزوده  و خوب بهم بزنید .

بسته به میل خود مقداری مغز گردو ، بادام ، پسته و یا هر چیز دیگری که دوست دارید به آن  افزوده و آ نرا بهم بزنید تا خميري يكنواخت  بدست آيد.

خمیر حاصل را در یک ظرف  پهن کرده و آنرا بشکل دلخواه برش  بزنيد  صبر كنيد تا سرد شود .

این حلوا بسیار خوشمزه و دوست داشتنی خواهد بود .

 شکلات عسلی:

مقدار دلخواه  گردو یا بادام كو بيده را با  همان مقدار عسل طبیعی  مخلوط کرده و بخوبی ما لش دهید.

( با کمی حرارت)

 به  مقدار دلخواه  وا نیل یا هــل  به آ ن  ا فزوده  و خمير حاصل  را بخوبی ما لش دهيد.

خمیر  را به قطعات کوچک برش  دهيد.

برش ها را  در زرورق یا کاغذ های روغنی که از قبل تهیه کرده اید بپیچید .

 از خوردن آن لذ ت ببرید.

حلوای جوانه گندم :

یک کیلو گندم جوانه زده را خشک نمائيد و سپس آ سیا ب کنیِِِِِِِِِِِد.

 دو قاشق روغن زیتون  و پانصد گرم عسل طبیعی  به آن افزوده ،کمی حرارت داده و خوب مخلوط کنید تا به شکل خمیر در آ ید.

کمی پودر لیمو خشک ،خلال بادام یا هر چيز ديگري  که دوست دارید  به آن بيا فز ائيد  .

خمیر حاصل را در ظرفی پهـن کرده  وسرد نمائید .

از خوردن آن لذت ببريد.

ارده و عسل:

"1600" کرم ارده مرغـوب  ، "500 " گرم آ رد گندم بیخته شده و مقدار "600" گرم عسل طبیعی  را با هم مخلوط نمائید . آنها را همراه با كمي حرا رت خوب ورز دهید تا یک خمیر نسبتا نرم و یکدست حاصـل شود.

خمیر را در ظرفی منا سب ریخته  و با قا لب به آن شکل دهید. برای تزئین میتوان از مغز گردو ،پسته ، بادام یا هر چیز دیگری استفاده نمود .اين حلوا نيز خوشمزه و پر انرژي مي باشد.

    عسل مصا رف گو نا گون ديگري نيز دارد  اما شرح همه انها طولاني بوده و از حوصله اين جزوه خارج است .

 مطمئنم که نتوانسته ام آ نگونه که باید حق مطلب را ادا

نمایم اما امید وا رم توانسته باشم  شما خوا ننده عزیز را به مطالعه بیشتر در باره عسل، مصرف بيشتر عسل و  استفاده بيشتر از اين اكثير جواني  تشویق نمایم .

     کامتان شیرینتر از عسل باد    

 

                       جلال معزی كار شناس علوم تغذيه  

 كارشناس اداره قرنطينه اداره كل دامپزشكي استان فارس

  منابع:

کتاب پرورش زنبور عسل  تالیف آقایان رحیم عبادی وعلی اصغر احمدی

کتاب عسل درمانی  نوشته آ قایان مرتضی علی آقائی

و سید حسین میر نظامی

کتاب زنبور عسل  ترجمه آقای دکتر مرتضی اسماعیلی

کتاب زنبور عسل و پرورش آن  تالیف آقای دکتر نعمت الله شهرستانی

اينترنت

فوايد درماني زهر زنبور عسل

درباره‎ فوايد محصولات‎ زنبـور عسـل‎ تحقيقات‎‎ بسياري‎ انجام‎ شده‎‎ اسـت كـه از آن‎ جمله‎‎‎ مي‎توان‎ به استفاده از زهر زنبور عسل‎ اشاره‎ كرد.
استفاده‎ درماني‎ از زهر يا نيش‎ زنبور عسل‎‎‎ حدود دو هزار سال قبل دراروپا و آسيا آغاز شد. زهر زنبور عسل‎ ضدالتهاب‎ , ضد باكتري‎ و ضد قارچ‎ است‎ و به‎‎ علاوه پس‎ از مـصـرف‎ در بدن‎ مـوجـب‎ آزادسـازي‎ تـركـيبـات‎ طبيـعـي‎ ضدالتهابي‎ به‎‎ ويژه كورتيـزول‎ و آزادسـازي‎ هورمون‎ پيش‎ ساز كورتيزول‎ مي‎ شود. آسيب‎ هاي‎ ليگامان‎ ها , تاندونـيـت‎ , بورسيت‎‎‎ , فيبروزيت و ديگر تروماهاي‎ بافـت نرم‎ از جمله‎‎ بيماريهايي‎ است‎ كه بـا نـيـش‎ زنبور عسل‎ به‎ خوبي‎‎ درمان‎ مي شوند.
همچنين‎ استفاده‎ از نيش‎ زنبور عسل‎ در تخفيف‎ سردردهاي‎ ميگرني‎‎ و پلـي نـوريـت‎ در حال‎ بررسي‎ است‎ . استفاده‎ از زهـر زنبـور عسـل‎ مـوجـب‎ تاخير در انعقاد خون‎ به‎‎ ويـژه در رگـهـاي‎ كوچك‎ مي‎‎ شود و مي تـوان‎‎ از آن در بهـبـود جريان‎‎ خون بهره‎ برد. مداركي‎ نيز وجود دارد كه‎ زهر زنبـور عسل‎‎ در كاهش‎ كلستـرول و تحـريـك‎ دسـتگـاه‎ ايمني‎ بدن‎ موثر است‎ .
اسـتفـاده‎ از زهـر زنبـور عـســل‎ در بـيمـارانـي‎ كـه‎‎ بـه هيـچيـك‎ از روشـهـاي‎ درماني‎‎ غيراستـروئيـدي‎ و ضـدالـتهـابـي و كورتيكو استروئيدها و داروهـاي‎ كـاهـنـده‎ ايمني‎ پاسخ‎ نداده‎اند , ممكـن‎ اسـت‎ مفـيـد باشد.
محققان‎ توصيه‎‎ مي‎ كنند كه بهتـر اسـت‎ همزمان‎ با استفاده‎ از زهر زنبور عـسـل‎ از ديگر محصولات‎ زنبور عسل‎ نيز استفـاده‎ شـود تا دستگاه‎‎ ايمني‎ بدن‎‎ پاسخ‎ بهتري‎ به درمان نشان‎ دهد

 عسل تقويت كننده‌اي مفيد براي شفافيت پوست

دكتر هما فروزش متخصص تغذيه در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت:‌ عسل به دليل داشتن انواع ويتامين ها و مواد قندي مي تواند به عنوان يك عامل تقويتي براي شفافيت و طراوت پوست استفاده شود. وي افزود:  تركيب عسل با شيرولرم در روشني پوست بسيار موثر است و در تركيب بسياري از كرم ها و لوسيفونها استفاده مي شود. اين متخصص تصريح كرد:‌ عسل سرشار از ويتامين هاي A, B1,B2,B6 است كه در رفع اختلالات عصبي و دستگاه بينايي نيز مفيد است. فروزش خاطر نشان كرد: وجود ازت و مواد قندي در اين ماده غذايي را سبب افزايش انرژي و كالري در بدن كودكان مي شود.

متخصصان پوست اعلام كرده اند عسل، علاوه بر داشتن خواص دارويي، مي‌تواند به عنوان ماسكي مفيد در شفافيت و شادابي پوست صورت به كار رود.
به گزارش ايسنا واحد علوم پزشكي تهران عسل يكي از بهترين نعمت‌هاي الهي و فرآورده‌هاي طبيعي است كه حدود ده‌ها هزار سال است كه شناخته شده است.
عسل به دليل داشتن انواع ويتامين‌ها و مواد قندي مي تواند به عنوان ماسكي براي شفافيت و شادابي پوست به كار مي‌رود.
طبق مطالعات پيشين عسل در آرايش و زيبايي نيز سابقه ديرينه دارد و در تركيب بسياري از كرم‌ها و لوسيون‌ها نيز شركت مي‌كند، به طوري كه تركيب دو قاشق عسل صاف شده با شير ولرم و ماليدن آن بر روي پوست به مدت 20 دقيقه، ماسكي مفيد براي شفافيت و طراوت پوست صورت را به شما هديه مي‌كند.
گفتني است عسل سرشار از ويتامين‌هاي A , B6, B2, B1 است و وجود ازت و مواد قندي نيز، آن را در گروه غذاهاي كامل جاي داده است.
هاگ باكتري در بعضي مواد غذايي مانند عسل هم ممكن است موجود باشد و براي همين نبايد به شيرخواران كم سن عسل خوراند.

كساني كه روزانه 4 قاشق عسل مصرف مي‌كنند آنتي اكسيدان بيشتري در خون ذخيره مي‌كنند، در نتيجه از گرفتگي رگهاي خوني آنها جلوگيري مي‌شود. آنتي اكسيدان ماده‌اي است كه از بافتهاي بدن در مقابل اكسيژن تهاجمي محافظت مي‌كند. هرچه رنگ عسل تيره‌تر باشد به همان اندازه حاوي پيوندهاي مفيد بيشتري است.

شيما محبوبي
 تيمي از پژوهشگران دانشگاه Zagreb در Croatia,طی بررسیهای گسترده اي در محصولات زنبور عسل ، كشف كردند كه عسل رشد و گسترش تومورهاي سرطاني را متوقف مي كند.
 بنا بر خبر اختصاصي www.SetarehSorkh.com از بی بی سی ، پژوهشگران توانستند با استفاده از مزاياي بسيار زياد نهفته در عسل و موم زنبور تومورهاي رشد يافته بوسيله تزريق سلولهاي سرطاني در موشها را از بين ببرند.
آنها علاوه بر عسل در ماده صمغي شكل موم زنبور كه براي ساختن كندو استفاده مي شود و حتي ماده ژاله اي مانند بزاق دهان اين حشره كه براي تغذيه نوزادان زنبور استفاده مي شود مزاياي بسيار زيادي براي مقابله با سرطان كشف كردند .
اين تيم پژوهشی به رهبري دكتر Nada Orsolic ثابت كردند كه همه فراورده هاي زنبور عسل حتي نيش زهري آن ابزار بسيار قدرتمندي براي مبارزه و كنترل تومورهاي سرطاني مي باشند.
دكتر Emma Croager رئيس انجمن علمي سرطان در انگلستان در بيانات خود به همه افراد توصيه مي كند كه با مصرف عسل سلامتي خود را در برابر سرطان بيمه كنند و اينكه عسل براي بدن مفيد است هيچ شكي وجود ندارد.

عسل ، شفاي بيماري هاي مزمن :               ۱۴/۸/۸۵

   به نقل ازجام جم آنلاين: عسل ، راه حل درمان بسياري از بيماري هاي مزمن است و مانند ماده اي جادويي عمل مي كند. قرآن كريم و احاديث نبوي نيز بارها به اهميت عسل براي درمان و يا پيشگيري انواع بيماري ها اشاره كرده اند.
دكتر محمد عماره از دانشگاه المنصوره با انجام تحقيقي درباره فوايد زنبور عسل گفت: عسل باعث معالجه ويروس هربس كه از خطرناك ترين ويروس هاي موجود به شمار مي رود ، است.
وي افزود: اين ويروس باعث التهاب شديد چشم و برخي اوقات نابينايي مطلق مي شود.
ويروس ياد شده در اغلب كشورهاي عربي و برخي از كشورهاي جهان وجود دارد و مي توان با استفاده از عسل ، از انتشار و ابتلا به اين ويروس جلوگيري به عمل آورد.
دكتر عماره افزود: در آغاز و يا هنگام ابتلا به اين ويروس مي توان روزي 4 بار ، 3 قطره عسل به چشم ريخت و به هفته نمي انجامد كه بيماري مذكور از بين مي رود.
اين محقق افزود: حتي نيش زنبور نيز باعث پيشگيري از برخي از بيماري ها مثل سرطان ، بيماري كبد ، كليه ، معده و غيره مي شود.

دستورالعمل اروپا

دستورالعمل كدكس

معيار

 

 

ميزان رطوبت

21g/100gكمتر يا مساوي

21g/100gكمتر يا مساوي

عموم عسل ها

23g/100gكمتر يا مساوي

23g/100gكمتر يا مساوي

شبدر ,heather

25g/100gكمتر يا مساوي

25g/100gكمتر يا مساوي

عسل هاي صنعتي

 

 

ميزان قند هاي احياء شده

65g/100gبيشتر يا مساوي

65g/100gبيشتر يا مساوي

عموم عسل ها بجز عسلهاي ذيل

45g/100gبيشتر يا مساوي

45g/100gبيشتر يا مساوي

عسلك يا عسل مخلوط با عسلك

53g/100gبيشتر يا مساوي

53g/100gبيشتر يا مساوي

Xanthorrhoea pr

 

 

ميزان سوكروز

5g/100gكمتر يا مساوي

5g/100gكمتر يا مساوي

عموم عسل ها بجز عسلهاي ذيل

 

10g/100gكمتر يا مساوي

Robinia – Lavandula – Hedysarum – Trifolium – Citrus - Medicago

10g/100gكمتر يا مساوي

 

Eucalyptus cam – Eucryphia Iuc –Banksia menz.*Rosmarinus**

 

15g/100gكمتر يا مساوي

Calothamnus san – Eucalyptus scab – Banksia gr – Xanthorrhoea pr – Honeydew honey and blends of blossom with honeydew honey

 

 

مواد غير محلول در آب

0.1g/100gكمتر يا مساوي

0.1g/100gكمتر يا مساوي

عموم عسل ها

0.5g/100gكمتر يا مساوي

0.5g/100gكمتر يا مساوي

عسل پرس شده

 

 

مواد معدني (خاكستر)

0.6g/100gكمتر يا مساوي

0.6g/100gكمتر يا مساوي

عموم عسل ها

1.2g/100gكمتر يا مساوي

1.2g/100gكمتر يا مساوي

عسلك يا عسل مخلوط با عسلك،عسل فندق

40meq/kgكمتر يا مساوي

50meq/kgكمتر يا مساوي

اسيديته

 

 

فعاليت دياستاز= (كدكس) بعد از فر آوري و مخلوط كردن

بيشتر يا مساوي8

بيشتر يا مساوي8

براي تمام عسل هاي فله(EU)

بيشتر يا مساوي3

بيشتر يا مساوي3

عسل هاي با ميزان فعاليت طبيعي پايين

 

 

(كدكس) بعد از فر آوري و مخلوط كردن=

هيدروكسي متيل فور فورالHMF

40mg/kgكمتر يا مساوي

60mg/kgكمتر يا مساوي

براي تمام عسل هاي فله(EU)

 

 

كيفيت  عسل بر اساس دستورالعمل كدكس و اتحاديه اروپا

|+| نوشته شده توسط وحید رستگار در پنجشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۷  |
 
 
بالا